Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Terms & Conditions

Artikel 1: Online verkoop

Chamo BV baat de website uit voor de verkoop van haar producten aan klanten over de hele wereld. De onderhavige voorwaarden regelen de verkoop van de producten via de Website. De Onderneming, hierna ook aangeduid met “wij” of “ons” is gevestigd te Geraardsbergen en heeft als ondernemingsnummer BE0875.816.760. Zij is bereikbaar per telefoon op het nummer +32 54 240 330 en per e-mail via het adres bureau@chamo.be. De koper is iedere persoon die goederen of diensten aankoopt of bestelt via de Website www.babylonia.eu en wordt hierna aangeduid als de “Koper” of als “u”. Door goederen en diensten aan te kopen of bestellen via de Website aanvaardt u onherroepelijk deze Algemene Voorwaarden zoals die bestaan op het moment van bestelling en wordt de toepassing van alle andere voorwaarden uitgesloten.

Artikel 2: Prijs

De prijzen van onze goederen en diensten staan vermeld op de Website in euro en zijn btw en andere verplicht bij te betalen kosten inbegrepen. De kosten voor de levering worden apart vermeld in functie van de gemaakte keuzes hieromtrent. De prijzen dienen in euro te worden betaald onafgezien van de plaats van levering of de woonplaats van de Koper. De Onderneming is niet aansprakelijk indien voor de levering van goederen en diensten buiten de Europese Unie douanerechten of andere lokale kosten of taksen aangerekend worden. Dergelijke rechten kosten of taksen zijn ten laste van u als Koper en u bent desgevallend tevens gehouden om hieromtrent verklaringen af te leggen aan de bevoegde autoriteiten van het land van levering. De Onderneming behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment aan te passen, zonder enige voorafgaande kennisgeving. Goederen en diensten worden gefactureerd op basis van de prijs van kracht op het moment van de registratie van de bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid en onder voorbehoud van administratieve vergissingen. De goederen blijven eigendom van de Onderneming tot gehele betaling van de prijs. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de Koper vanaf de levering van de goederen. Eventuele promoties zijn geldig tot de aangegeven datum of in ieder geval maximaal tot één maand na de bekendmaking. Ze zijn niet onderling cumuleerbaar. Kortingbonnen kunnen niet worden ingeruild voor de waarde in geld en worden noch geheel noch gedeeltelijk terugbetaald.

Artikel 3: Totstandkoming van de koop-verkoop

De koop-verkoop komt tot stand nadat u de goederen en diensten op de Website heeft uitgekozen, u de aankoop bevestigd heeft na nazicht van de bestelde goederen en diensten en de prijs, de bestelling door ons is ontvangen en wij u de bestelling bevestigd hebben. De Onderneming behoudt zich het recht voor elke bestelling te annuleren van een klant met wie er een geschil bestaat inzake de betaling van een andere bestelling. De Onderneming behoudt zich tevens het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren.

Artikel 4: Beschikbaarheid

Onze aanbiedingen gelden tot uitputting van de voorraad of onder voorbehoud van beschikbaarheid bij de leverancier of producent. In geval van onbeschikbaarheid na het opgeven van uw bestelling, brengen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte zonder dat wij gehouden kunnen zijn om een schadevergoeding te betalen. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid daaromtrent uit.

Artikel 5: Levering

Na aanvaarding van uw bestelling en na betaling zullen de goederen of diensten geleverd worden op het leveringsadres dat u heeft ingegeven tijdens de bestelprocedure. Behoudens andersluidende bepaling zal de levering gebeuren binnen 30 dagen na bestelling. Na het verstrijken van deze termijn heeft u het recht om de annulering en terugbetaling van uw aankoop te eisen. De Onderneming draagt voor het overige geen enkele verantwoordelijkheid wegens laattijdige levering, noch in geval de levering niet kan plaatsvinden omwille van verkeerde of onvolledige informatie, die door de koper bij de bestelling is opgegeven.

Artikel 6: Herroepingsrecht

Indien de Koper een consument is die goederen of diensten op afstand koopt, beschikt hij over het recht om aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De terugbetalingen worden uitgevoerd binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van uw verzoek tot herroeping. De terugbetaling zal worden uitgevoerd via overschrijving op uw bankrekening of door een tegoed toe te kennen via uw kredietkaart. De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien in de door de wet bepaalde gevallen en onder meer wanneer de goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of wanneer de uitvoering van de dienstenovereenkomst is begonnen voor het einde van de herroepingstermijn.

Artikel 7: Betaling

De Koper kan zijn bestelling betalen via debiet- of kredietkaart, via Paypal of iDeal of via overschrijving op onze bankrekening, zoals is aangegeven op de Website. De prijs moet integraal betaald zijn voor de levering. Bij laattijdige betaling is een nalatigheidsinterest verschuldigd ten belope van 6% per jaar, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, evenals een forfaitaire vergoeding voor de administratieve kosten van de Verkoper ten belope van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 100 euro.

Artikel 8: Geschenkbonnen

De elektronische en papieren geschenkbonnen van de Onderneming kunnen worden gebruikt op de Website www.babylonia.eu. Ze zijn één jaar geldig vanaf de datum van uitgifte en kunnen middels een vergoeding voor administratiekosten nog met één jaar worden verlengd. Om gebruik te maken van de bonnen, kiest u op de pagina “Betaling” optie “Andere betaalmogelijkheden”, en daarna “Geschenkbon”. Geef uw code in het daarvoor voorziene vak in. Indien het bedrag van uw bestelling hoger is dan het bedrag van uw geschenkbon, dient u het verschil te betalen. Indien het bedrag van uw bestelling lager is dan het bedrag van uw geschenkbon, zal u dit saldo bewaren in de vorm van een tegoed. U kunt het verloop van uw tegoeden volgen via de rubriek “mijn rekening”.

Artikel 9: Intellectuele Eigendom

Alle teksten, commentaren, tijdschriften, illustraties en beelden vertoond op de Website www.babylonia.eu zijn beschermd door het auteursrecht en de naburig rechten, evenals door elk recht inzake intellectuele eigendom en dit voor de hele wereld. Elke gedeeltelijke of gehele reproductie van de website of van de cataloog van Onderneming is strikt verboden.

Artikel 10: Verantwoordelijkheid

De Onderneming verbindt zich ertoe enkele goederen en diensten te leveren die conform zijn aan de toepasselijke wetgeving van de Europese Unie en België. De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-respecteren van de wetgeving van een land buiten de Europese Unie waar de producten moeten worden geleverd. Voor goederen die aan de consument worden verkocht geldt de wettelijke garantie van twee jaar. Een eventueel gebrek aan overeenstemming inzake de verkoop aan de consument dient binnen de twee maanden na vaststelling te worden gemeld. Elke klacht betreffende zichtbare schade aan geleverde goederen evenals schade veroorzaakt bij het transport en de levering dient schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering of dient binnen de 24 uur na de levering per mail gemeld te worden. Hetzelfde geldt voor niet-conforme of onvolledige leveringen. Voor alle verdere informatie of vragen is onze Klantendienst steeds ter beschikking, telefonisch op het nummer +32 54 240 330 en per e-mail via het adres info@chamo.be.

Artikel 11: Verwerking van de persoonsgegevens

Bij de bestelling in het kader van uw aankoop online, op www.babylonia.eu, aanvaardt u dat de Onderneming uw persoonlijke gegevens gebruikt conform de toepasselijke wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De Onderneming gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en om u verder op de hoogte te houden van onze goederen en diensten, o.m. via direct marketing. U heeft op elk moment het recht om uw gegevens in te zien en om ze te laten wijzigen indien zij niet correct zouden zijn.

Artikel 12: Autonomie van de bepalingen

De gehele of gedeeltelijke nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, of van enig beding of onderdeel hiervan, heeft niet de nietigheid, ongeldigheid of niet afdwingbaarheid van de overige bepalingen, bedingen, en onderdelen hiervan tot gevolg, en tast evenmin de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de Algemene Voorwaarden in hun geheel aan.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Onderhavige Algemene Voorwaarden van het contract zijn onderhevig aan Belgisch recht. In geval van geschil zijn enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd en dit onverminderd het recht van de consument om een zaak voor te brengen bij de rechtbank in zijn rechtsgebied